Tag Archive: синтаксис

Дипломна работа на Министър Мариана: Неезиковост и синкретизъм

Преди всичко трябва да се подчертае, че междуметията са специфични езикови експликати, които се различават от предлозите, съюзите и частиците, където се придобива значение вследствие на позиционния контакт с други думи.