S&P и Fitch потвърдиха кредитния рейтинг на България

| от chronicle.bg |

Standard&Poors Global Ratings и Fitch Ratings потвърдиха оценките си за България като кредитополучател, съобщи Министерство на финансите. Аргументите на двете международни агенции до голяма степен съвпадат:

S&P Global Ratings

потвърди дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BB+/B’ със стабилна перспектива. Оценката за рейтинга е подкрепена от умерените нива на правителствения дълг, като е отбелязано, че при разглеждания показател е отчетено нарастване в резултат от осъществената подкрепа за банковия сектор през 2014 година. Рейтингът на страната е подкрепен и от умереното ниво на външна задлъжнялост. Агенцията отбелязва, че през 2015 г. реалният растеж на БВП се е ускорил до 3%, което е най-високата стойност от 2009 г., подкрепен от външното търсене и по-високото усвояване на средства по европейските фондове.

Очакванията са свързани със забавяне на растежа в периода 2016-2019 г. поради необходимостта от време за осъществяването на проекти, финансирани по европейски средства от новия програмен период. Като фактор, създаващ несигурност пред растежа, се посочва и слабото вътрешно търсене. По отношение на бюджетния дефицит е отчетено, че през 2015 г. той се е свил до 2,1% от БВП в съответствие с по-високите приходи и подобряването на събираемостта, като очакванията са за плавно понижаване до 1.7% през 2019 година.

Стабилната перспектива на страната отразява баланса между фискалната гъвкавост на страната, произлизаща от все още ниския правителствен дълг, и потенциалните рискове във финансовия сектор. Условията, при които агенцията би повишила кредитния рейтинг на страната включват ефективно адресиране на проблемите в управлението, което да повиши потенциала за растеж на икономиката и да допринесе за привличане на повече преки чуждестранни инвестиции в търгуемия сектор.

Покачване на рейтинга е възможно и в случай, че икономиката расте с по-бързи темпове от очакваните, така че фискалната консолидация да се осъществи по-бързо, а намаляване – ако се наложи допълнителна значителна подкрепа за финансовия сектор от правителството или при наличие на изходящ поток от финансовата сметка, оказващ натиск върху платежния баланс, посочва агенцията.

Fitch Ratings

потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-/ВВВ’, съответно в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива. Потвърдени са и таванът за рейтинг на страната ‘ВВВ+’, както и краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута ‘F3′.

Рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-благоприятната фискална рамка на България в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ‘ВВВ’. От друга страна от агенцията отбелязват, че страната изпитва структурни предизвикателства в повишаването на дългосрочния потенциален растеж и подобряването на БВП на глава от населението до нива близки на страните със същия или с по-висок кредитен рейтинг.

Fitch прогнозира БВП за 2016 г. да нарасне с 2,1%, след отчетен растеж от 3% за 2015 година. Забавянето отразява очакванията за свиване на инвестициите през тази година, което съответства с приключването на финансирането на проекти от фондове на ЕС, отнасящи се за периода 2007-2013 година. В същото време се прогнозира потреблението на домакинствата да се повиши. Увеличението на заетостта и по-високото равнище на разполагаем доход се очаква да повлияят за ускорение на частното потребление до 2% през 2016 г., в сравнение с 0,8% през 2015 година. Нетният износ се прогнозира да остане основният фактор за растежа на БВП.

От агенцията посочват, че положителна преоценка на присъдения рейтинг е възможна в случай на по-висок ръст на БВП и ускоряване на процеса на конвергенция към средното за ЕС ниво на доходите, както и устойчиво подобрение на външните финанси, успешна фискална консолидация, подкрепяща дългосрочната устойчивост на държавния дълг и устойчиво подобряване на институционалното управление.

Според агенцията факторите, които биха могли да доведат до понижение на кредитния рейтинг, включват потенциално възникване на нестабилност в банковия сектор. Това може да доведе до натиск върху държавните финанси и икономическия растеж, а също и до по-висок бюджетен дефицит от планирания, който би застрашил дългосрочната стабилност на публичните финанси.

 
 
Коментарите са изключени за S&P и Fitch потвърдиха кредитния рейтинг на България